tajemniczka

Witam!
Moja sprawa wygląda następująco:

Miałem wypadek komunikacyjny ,przebywałem na zwolnieniu L4 do 9 stycznia 2010, rozpoznanie ,
Skręcenie Szyjne z odrętwieniami kończynowymi. , odbyłem rehabilitacje przepisana przez
lekarza prowadzącego , także miałem
turnus- rehabilitacje w ramach prewencji zus.
Po 183 dniach przebywania na L4 dostałem wezwanie z zusu na komisje Orzecznika Zus.
Stawiłem się , i Orzecznik stwierdził , ze jestem zdolny do pracy. Nie podając powodów.
Chociaż nadal odczuwam ból , czekam na badanie - rezonans -w lutym Takie są terminy.
Nadal się leczę u specjalisty.

Wypis z rehabilitacji zus - Zalecenia dla osoby skierowanej przez zakład:
-wskazane leczenie specjalistyczne.
-Wskazana rehabilitacja lecznicza.

Opinia lekarza specjalisty:
-Nadal niezdolny do pracy.

Co o tym sadzicie?
Czy orzecznik zusu może sie mylić ?
Czy mogę napisać odwołanie jeśli nie zgadzam się z jego decyzja ?
Poradźcie proszę , i czy mogę prosić o wzór takiego Odwołania od decyzji Orzecznika Zus.

" />Czy ktos mi moze powiedziec jak wygląda pismo – apelacja do Sądu Okręgowego – Sąd Ubezpieczeń Społecznych w sprawie odwołania od wyroku, który odmawia przyznania renty . W opini lekarskiej jest zapisane: “z wyliczeń czasokresowych podlegania ubezpieczeniu wynika,że ewentualnie orzeczona niezdolność do pracy skutkowałaby uprawnieniami do świadczeń rentowych tylko wówczas, gdyby powstała przed dniem 1 stycznia 2000 r.Decyzja Lekarza Orzecznik ZUS Z rozpoznaniem ........Nie zgadzając się z tym orzeczeniem ,wniosła odwołanie do Sądu,domagając sie przyznania prawa do pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy” Będę wdzięczna jesli ktoś napisałby wzór tego pisma,ponieważ Sąd wysłał zainteresowanej osobie uwagę ,że zgodnie z art. 368 k.p.c. Apelacja powinna odpowiadać wymaganiom ogólnym , przypisanym dla pisam procesowego oraz wymaganiom szczególnym dla tego środka odwoławczego. Jest to dla mnie bardzo ważne i dla tej osoby której pomagam.

" />http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=400

Orzekanie o niezdolności do pracy

Oceny niezdolności do pracy dokonuje w formie orzeczenia lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia niezdolność do pracy, jej stopień a także dokonuje ustaleń dotyczących:
+ daty powstania niezdolności do pracy,
+ trwałości lub przewidywanego okresu trwania niezdolności do pracy,
+ związku przyczynowego niezdolności do pracy lub śmierci z określonymi okolicznościami,
+ niezdolności do samodzielnej egzystencji,
+ celowości przekwalifikowania zawodowego.
Od orzeczenia lekarza nie przysługuje odwołanie. Orzeczenie stanowi podstawę dla organu rentowego do wydania decyzji w sprawie świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy.

Od 1 stycznia 2005 r. weszły w życie przepisy wprowadzające dwuinstancyjność w postępowaniu orzeczniczym. Organem orzekającym w I instancji jest lekarz orzecznik ZUS, natomiast w II instancji orzekają komisje lekarskie Zakładu. Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS osobie zainteresowanej przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw można wnieść za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej. Prawo wniesienia sprzeciwu przysługuje od orzeczenia lekarza orzecznika wydanego po 31 grudnia 2004 r.


Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Do wniosku o przyznanie renty należy dołączyć:
+ zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane przez lekarza prowadzącego leczenie,
+ ankietę (druk ZUS N-10 wywiad zawodowy...) wypełnioną przez zakład pracy,
+ dokumenty potwierdzające przebyte okresy składkowe i nieskładkowe,
+ zaświadczenie wystawione przez zakład pracy wg wzoru określonego przez ZUS (druk ZUS Rp-7); dopuszcza się możliwość dokumentowania wysokości wynagrodzenia legitymacją ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy, zaświadczeniami wystawianymi przez archiwum.


Najniższe renty

Wysokość najniższych rent z tytułu całkowitej i częściowej niezdolności od 1 marca 2008 r.:
+ renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 636,29 zł
+ renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 489,44 zł.

Poradnik/informator ZUS Renta z tytułu niezdolności do pracy

http://www.zus.pl/pliki/informatory/rentaz.pdf


--
Jak widać jest tego ogromna ilość, chyba jednak najszybciej będzie skontaktowanie się z najbliższym oddziałem ZUS i powołanie się na dane identyfikacyjne zawarte na ostatnim orzeczeniu.